Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Testament

Czym jest testament

Testament to jedyna dopuszczalna forma oświadczenia woli i rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci. W zależności od formy testamentu, przepisy przewidują różne obowiązki dla Spadkodawcy, a niezbędne dla ważności testamentu.

Istotne informacje o testamentach

  • – oświadczenie testamentowe może zawierać rozporządzenia i oświadczenia tylko jednego spadkodawcy – oznacza to, że niezależnie od pokrewieństwa i wspólności majątku, nie można sporządzić testamentu wspólnie;
  • – testament może zawierać zapisy dotyczące całego majątku, jak i jego poszczególnych składników;
  • – testament może zostać w każdej chwili odwołany, tak w całości, jak i w części; może zostać również zmieniony w każdym czasie;
  • – testament musi być sporządzony osobiście i tylko przez osobę mającą pełną zdolność do czynności prawnych – nie można zatem sporządzić/odwołać testamentu przez przedstawiciela; nie jest możliwym sporządzenie testamentu przez osobę niepełnoletnią lub mającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (nie mającą zdolności);

Odwołanie testamentu

prawo spadkowe rzeszów - testament i dział spadku

Odwołanie testamentu można dokonać poprzez:

  • – sporządzenie nowego testamentu ( w całości);
  • – zniszczenie testamentu w zamiarze odwołania;
  • – sporządzenie zmian w testamencie sprzecznych z zapisami, które chce się odwołać;

Jeżeli natomiast spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulega on odwołaniu nie w całości, a jedynie co do tych postanowień, które są sprzeczne z nowym testamentem.

Testament zwykły – holograficzny (czyli testament pisemny)

Najprostszą formą testamentu, nie wymagającą ponoszenia żadnych kosztów oraz nadmiernych starań czy formy szczególnej, jest testament holograficzny- pisemny. Taki testament może dotyczyć każdego składnika majątku, dla jego ważności niezbędne jest zachowanie następujących wymogów:

  • – musi być sporządzony na piśmie i w całości odręcznie;
  • – musi zawierać datę jego sporządzenia;
  • – musi zawierać osobisty podpis spadkodawcy;

Uwaga!
Jeżeli mamy do czynienia z testamentem, na którym nie ma daty – taki testament również może być uznany za ważny, o ile tylko nie ma wątpliwości co do świadomości spadkodawcy, jego woli oraz konfliktu w przypadku istnienia kilku testamentów.

Zdarza się również, że spadkobierca zamiast imienia i nazwiska, napisze testament w formie listu, podpisując się np. „kochająca babcia”, „wujek”, „brat” – w takim przypadku, jeżeli forma osobista nie rodzi wątpliwości co do woli spadkodawcy, a testament spełnia pozostałe wymogi (data, sporządzenie osobiste odręczne), również może być uznany za ważny.

Testament notarialny

W każdym przypadku testament może zostać sporządzony w formie aktu notarialnego, również jeśli poprzednie testamenty były sporządzane w innej formie. W takiej sytuacji, nad spełnieniem wymogów testamentu czuwa notariusz odbierający oświadczenie na wypadek śmierci. Forma testamentu notarialnego daje wysoki stopień bezpieczeństwa w zakresie zgodności treści testamentu z rzeczywistą wolą spadkodawcy czy jego zdolności do sporządzenia testamentu i świadomości złożenia oświadczenia. W przypadku sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego, oryginał testamentu zawsze pozostawia się w Kancelarii Notarialnej, a wydaje odpisy – chroni to tym samym testament przed zniszczeniem, sfałszowaniem, podrobieniem.

W tej formie testament mogą również sporządzić osoby głuche/ nieme/ głuchonieme / nie posługujące się językiem polskim – w takim bowiem przypadku notariusz obowiązany jest wezwać biegłego lub tłumacza.

Testament allograficzny (ustny)

Spadkodawca może sporządzić testament także w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia a protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków.

Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.

Jednakże osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu w ten sposób.

Spadek na podstawie testamentu i skutki

Jeżeli stwierdzenie nabycia spadku ma nastąpić na podstawie testamentu, dokument (odpis aktu notarialnego/ protokołu) należy załączyć do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Jeżeli testament został sporządzony przez notariusza, wówczas Sąd zwróci się o nadesłanie oryginału testamentu. Przed stwierdzeniem nabycia spadku na podstawie testamentu, Sąd bada jego ważność, formę a następnie dokonuje jego otwarcia i ogłoszenia. Z tytułu otwarcia i ogłoszenia testamentu nie pobiera się opłat sądowych.

Potrzebna ci pomoc  z zakresu prawa spadkowego? Chcesz napisać testament? Odziedziczyłeś spadek z długami? Skontaktuj się, a my ci pomożemy! Porad z zakresu prawa spadkowego udzielamy na terenie woj. podkarpackiego (Rzeszów, Dębica, Stalowa Wola, Sanok, Przemyśl, Krosno, Łańcut, Jarosław) jak również województwo małopolskie, lubelskie oraz świętokrzyskie.