fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

PRAWO PRACY

ROZWIĄZANIE UMOWY

Kiedy następuje rozwiązanie umowy o pracę

Stosunek pracy ustaje na skutek jego rozwiązania lub wygaśnięcia. Rozwiązanie umowy następuje poprzez dokonanie czynności prawnych jednej lub obydwu stron stosunku pracy. Wygaśnięcie stosunku pracy następuje z mocy samego prawa z powodu innych zdarzeń niż czynności prawne np. śmierć pracownika.

Katalog przyczyn rozwiązania umowy o pracę zawiera art. 30 kodeksu pracy.

Umowa o pracę rozwiązuje się:

  1. na mocy porozumienia stron,
  2. rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem,
  3. rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
  4. z upływem czasu, na który umowa została zawarta,
  5. z dniem zakończenia pracy, dla której to wykonania została zawarta.

Porozumienie stron

Poprzez porozumienie stron można rozwiązać każdą umowę o pracę. Nie ma też znaczenia która ze stron wystąpi o takie porozumienie. Rozwiązanie umowy nastąpi w terminie, który został zawarty w porozumieniu. Jeżeli termin ten nie zostanie podany, wówczas umowa zostanie rozwiązana w dniu zawarcia porozumienia.

Rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem

Wypowiedzenie umowy o pracę jest to jednostronne oświadczenie woli złożone przez jedną ze stron stosunku pracy drugiej stronie, powodujące rozwiązanie umowy o pracę z upływem okresu wskazanego w oświadczeniu wypowiadającym umowę, czyli okresu wypowiedzenia.

Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być również zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy (14 dni). Oświadczenie złożone jest adresatowi z chwilą, gdy doszło do jego wiadomości w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

  1. ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
  2. popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
  3. zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Pracodawca może również rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w razie nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy trwającej dłużej niż 1 miesiąc lub w razie niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby, trwającej określony czas.
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

Masz problemy z pracodawcą? Szukasz pomocy z zakresu prawa pracy? Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci! Działamy na terenie województwa podkarpackiego jak również w województwie małopolskim, podkarpackim oraz lubelskim.

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.